ආපසු සැලසුම් / ආකෘති නිර්මාණ සේවා

ආපසු ඉංජිනේරු

逆向 1

එය වන අතර, එනයින් නිෂ්පාදනයේ ලද ක්රියාවලිය, සංවිධාන ව්යුහය, ක්රියාකාරී ලක්ෂණ සහ ඒ හා සමාන කාර්යයන් නිෂ්පාදනය කිරීමට තාක්ෂණික පිරිවිතර නිර්මාණය අංග ඔෟෂධ හා ජනතාවට ඇති, පිටුපසට විශ්ලේෂණය සහ ඉලක්කය නිෂ්පාදන පිළිබඳව පර්යේෂණ වන නිෂ්පාදන නිර්මාණය තාක්ෂණය නැවත උත්පාදනය, ක්රියාවලියකි, නෑ හරියටම එම නිෂ්පාදන.

逆向 2
逆向 3
逆向 4

3D ස්කෑනර් යන්ත්ර recommened

මිරාජ් මෝටර් රථය 4-ඇස් 3D ස්කෑනර් යන්ත්ර

3x / 7X / SX අතින් ගෙනයන ලේසර් 3D ස්කෑනර් යන්ත්ර