طراحی معکوس / خدمات مدل سازی

مهندسی معکوس

逆向 1

این یک فرایند طراحی محصول تولید مثل تکنولوژی است، که یک تجزیه و تحلیل معکوس و تحقیق بر روی یک محصول هدف، در نتیجه استنباط و استخراج عناصر طراحی جریان محصول پردازش، ساختار سازمانی، ویژگی های عملکردی و مشخصات فنی به تولید توابع مشابه است، که دقیقا همان محصول می باشد.

逆向 2
逆向 3
逆向 4

اسکنر 3D recommened

سراب 4-چشم اسکنر 3D

3X / 7X / SX لیزری دستی اسکنر 3D