உயர் வெப்பநிலை எதிர்ப்பு குங்கிலியம், பிசின்-T1120